Združenje novinarjev in publicistov
Protizakoniti generalni direktor RTVS natisni

Ljubljana, 28. maja

Potem ko je programski svet za novega generalnega direktorja RTV Slovenija imenoval Marka Fillija, čeprav je dobil le 14 in ne najmanj 15 glasov programskih svetnikov, je vložil tožbo na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Anton Guzej. Tako imamo položaj,ko javni zavod vodita kar dva človeka, enega priznava večina programskega sveta, drugega pa manjšina. Položaj bo moralo razrešiti sodišče, kar je prava sramota za predstavnike javnosti, ki jih vodi univerzitetni profesor dr. Jernej Pikalo. Objavljamo tožbo v. d. generalnega direktorja Antona Guzeja, odgovor neimenovanega predstavnika programskega sveta in programskih svetnikov, ki se ne strinjajo z omenjeno zlorabo programskega sveta.

 

Odvetnik Jože Hribernik, Miklošičeva 20, 1000 Ljubljana

tel., fax: 01 231 55 63, e- pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  

          

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI

Resljeva cesta 14

1000 Ljubljana 
 
 
 

Tožeča stranka:  GUZEJ ANTON, Kajuhova ulica 7, 3000 Celje 
 
 
 
 
 

    Tožena stranka:  RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana 
     
     
     

TOŽBA 

       zaradi ugotovitve nezakonitosti sklepa (pcto: 5.000,00 €) in nezakonitega prenehanja pogodbe o zaposlitvi (pcto: 45.000,00 €) – takse prosto

       2 x, pooblastilo

       taksa za tožbo v znesku 240,00 € plačana  

in 

PREDLOG ZA IZDAJO

ZAČASNE ODREDBE 

       taksa za začasno odredbo v znesku 16,00 € plačana 
        
        
        
        

I. 

Stranki tega delovnega spora sta imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z dvema aneksoma. Pogodbo o zaposlitvi z dne 5.6.2006 sta sklenili za opravljanje del in nalog na delovnem mestu generalni direktor. Dne 14.1.2010 je Programski svet tožene stranke sprejel soglasen sklep, da se tožečo stranko za obdobje od 28.2.2010 do 31.8.2010, oziroma najdlje do imenovanja novega generalnega direktorja, če bo ta pred tem imenovan zaradi uveljavitve novega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, imenuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja tožene stranke. V skladu s tem sklepom sta stranki sklenili Aneks št. 2 k prej navedeni pogodbi za opravljanje del in nalog generalnega direktorja s strani tožeče stranke kot vršilca dolžnosti. Tožeča stranka je pristala na takšen sklep in aneks pod izrecnim pogojem, da se ji omogoči opravljanje funkcije za fiksno dobo do 31.8.2010. 
 

Kljub navedeni zavezi je tožena stranka dne 25.5.2010 enostransko, brez utemeljenega razloga, prekinila predmetno pogodbo o zaposlitvi sklenjeno s tožečo stranko. 
 

Dokaz:

 • Pogodba o zaposlitvi z dne 5.6.2006
 • Aneks št. 1 k pogodbi o zaposlitvi
 • Sklep programskega sveta tožene stranke z dne 14.1.2010
 • Aneks št. 2 k pogodbi o zaposlitvi
 • Sklep Programskega sveta o imenovanju tožeče stranke št. 06/14-2/2-4, z dne 2.3.2006
 • Zaslišanje tožeče stranke
 
 
 

II. 

Programski svet tožene stranke je na svoji seji dne 25.5.2010 glasoval o izvolitvi Marka Fillija za generalnega direktorja in posledično o prenehanju funkcije tožene stranke. Za Marka Fillija je glasovalo 14 od 29 svetnikov.  
 

Zakon o radioteleviziji Slovenija (v nadaljevanju ZRTVS-1)v 29. čl. določa: 

 1. S statutom se določijo zlasti:
  • organizacija javnega zavoda in njegova členitev na organizacijske enote;
  • organi javnega zavoda in njihove pristojnosti skladno z zakonom;
  • pogoji za imenovanje in razrešitev generalnega direktorja;
 
 

Isti zakon v 16. členu določa, da Programski svet RTV Slovenija odloča o imenovanju in razrešitvi generalnega direktorja tožene stranke z večino glasov prisotnih članov, vendar gre za očitno redakcijsko napako, saj ZRTVS-1 v prehodnih določbah za čas do uveljavitve novega Statuta izrecno določa, da se generalnega direktorja izvoli z absolutno večino.1 Poleg tega pa tudi iz Poročevalca Državnega zbora RS izhaja, da je zakonodajalec glede 16. člena ZRTVS-1 predvideval absolutno večino za izvolitev generalnega direktorja, vendar je tekom zakonodajnega postopka več kot očitno prišlo do redakcijske napake. Navedeno izhaja tudi iz določila četrtega odst. 16. čl. ZRTVS-1, ki določa:  

»Kadar Programski svet ne sprejme odločitve v zvezi s soglasjem o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja radia oziroma direktorja televizije iz osme alineje prvega odstavka tega člena v roku 15 dni po prejetem predlogu, lahko generalni direktor dokončno odloči brez soglasja Programskega sveta.« 

Ker je evidentno, da osma alineja prvega odst. 16. čl. ZRTVS-1 sploh ne govori o predhodnem soglasju k imenovanju in razrešitvi direktorja radia in direktorja televizije ter o imenovanju in razrešitvi generalnega direktorja, temveč je to določeno (le) v deveti alineji prvega odst. 16. čl. ZRTVS-1, je več kot očitno, da je v zakonodajnem postopku prišlo do redakcijske napake v prvem odst. 16. člena ZRTVS-1, ko sta se po pomoti zamenjali osma in deveta alineja prvega odst. 16. čl. ZRTVS-1 (pravilno: deveta alineja bi morala biti osma alineja in obratno, osma alineja bi morala biti 9 alineja). 

ZRTVS-1 v petem odst. 16. čl. določa, da Programski svet v zadevah iz osme alineje prvega odstavka tega člena odloča z večino vseh glasov svojih članov. 

Statut in Poslovnik Programskega sveta RTV, ki sta bila sprejeta časovno gledano po uveljavitvi Zakon o radioteleviziji Slovenija, sta v tem delu, glede imenovanja generalnega direktorja, sledila konceptu zakona. 

Statut javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Statut) tako v 2. odstavku 45. člena izrecno določa, da je za generalnega direktorja izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino glasov vseh članov programskega sveta, kar pomeni, da Statut za izvolitev generalnega direktorja zahteva absolutno večino. Dejstvo, da Statut nedvoumno zahteva absolutno večino izhaja tudi iz naslednjih določb, da se v primeru če noben od več kandidatov ne dobi absolutne večine, glasovanje še štirikrat ponovi, oziroma če tudi tedaj ni izbranega kandidata, se na podlagi 46. člena Statuta ponovi razpis.  
 

45. člen Statuta (postopek izbire in imenovanja generalnega direktorja)

Za izbiro in imenovanje generalnega direktorja se uporabi ta postopek: programski svet glasuje tako, da ima vsak član sveta pravico glasovati za enega kandidata. Glasovanje je javno. Izvoljen je kandidat, ki dobi večino glasov vseh članov programskega sveta.

Če v prvem krogu glasovanja ni izvoljen noben kandidat, se v drugem krogu glasuje o tistih treh kandidatih, ki so v prvem krogu dobili največ glasov. Če tudi v drugem krogu ni izvoljen noben kandidat, se v tretji krog glasovanja uvrstita dva kandidata z največjim številom glasov, dobljenih v drugem krogu. Če v tretjem krogu ni izvoljen noben kandidat, se v četrtem krogu glasuje o kandidatu, ki je dobil v tretjem krogu največ glasov.

Če tudi v četrtem krogu noben izmed kandidatov ne dobi dovolj glasov, lahko programski svet sklene, da bo vnovič glasoval v 14 dneh o kandidatih, ki sta dobila največ glasov. Pred vnovičnim glasovanjem programski svet na seji omogoči obema kandidatoma tretjega kroga predstavitev njunih konceptov. Če tudi pri vnovičnem glasovanju ni izvoljen noben izmed kandidatov, se razpis ponovi. 

Tožena stranka oz. Programski svet RTV je v Poslovniku programskega sveta RTV Slovenija, sprejetem na 4. redni seji dne 20.4.2010, ki je bil objavljen v Informatorju Radiotelevizija Slovenija št. 16/2010 z dne 23.04.2010 glede postopka Imenovanja in razrešitve generalnega direktorja v točki 10.4 in 10.5 izrecno določil: 

   Svet glasuje tako, da ima vsak član programskega sveta pravico glasovati za enega kandidata. Glasovanje je javno. Izvoljen je kandidat, ki je dobil večino glasov vseh članov sveta. 

   Postopek imenovanja in razrešitve generalnega direktorja se izvede v skladu s statutom. 

   Tako za imenovanje, kot za razrešitev generalnega direktorja je potrebna večina glasov vseh (15) članov programskega sveta.    
    

Poslovnik je Programski svet RTV sprejel dne 20.4.2010, vendar je na že seji dne 25.5.2010 odločal v diametralnem postopku s postavljenimi pravili glede imenovanja oz. razrešitve generalnega direktorja.  

Prav tako je sklep Programskega sveta z dne 25.5.2010 o imenovanju Marka Fillija za generalnega direktorja v popolnem nasprotju s sklepom istega organa z dne 14.1.2010, ki je tožečo stranko imenoval za vršilca dolžnosti generalnega direktorja  za obdobje od 28.2.2010 do 31.8.2010, oziroma najdlje do imenovanja novega generalnega direktorja, če bo ta pred tem imenovan zaradi uveljavitve novega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija. 

Upoštevajoč zgoraj navedeno je evidentno, da je tožena stranka nezakonito ugotovila, da je bil Marko Filli s potrebno večino izvoljen za generalnega direktorja, zaradi česar je sklep Programskega sveta RTV z dne 25.5.2010 o imenovanju Marka Fillija za generalnega direktorja tožene stranke nezakonit, posledično pa je nezakonito tudi prenehanje oz. dejanska razrešitev tožeče stranke s funkcije kot v.d. generalnega direktorja, saj za takšno odločitev ni glasovalo najmanj 15 svetnikov (glasovalo jih je zgolj 14). V posledici navedenega je tožeči stranki prenehala pogodba o zaposlitvi s pripadajočima aneksoma za funkcijo v.d. generalnega direktorja, kar pomeni, da je tudi prenehanje te pogodbe o zaposlitvi s pripadajočima aneksoma nezakonito. 

Tožeča stranka zahteva vzpostavitev zakonitega stanja, in sicer, da se omogoči opravljanje funkcije v.d. generalnega direktorja v skladu s sklepom Programskega sveta tožene stranke z dne 14.1.2010 in v skladu s pogodbo o zaposlitvi tožeče stranke z dne 5.6.2006 ter pripadajočima aneksoma. 

Tožeča stranka še opozarja, da je bila za izvolitev generalnega direktorja in direktorja televizije ter direktorja radia doslej zmeraj potrebna absolutna večina vseh članov Programskega sveta in da je bila v vseh dosedanjih primerih imenovanja generalnega direktorja in direktorjev takšna absolutna večina zahtevana in tudi dosežena. Tožnik sam je bil na funkcijo generalnega direktorja imenovan z 19 glasovi svetnikov. Prav tako je bila takšna absolutna večina zahtevana in tudi dosežena ob imenovanju tožnika za vršilca dolžnosti generalnega direktorja, enaka večina je bila potrebna tudi za imenovanju  vršilca dolžnosti direktorja televizije in vršilca dolžnosti direktorja radia.  

Tožeča stranka vse do vložitve predmetne tožbe še ni prejela sklepa o imenovanju Marka Fillija za generalnega direktorja in posledično o svoji razrešitvi s funkcije vršilca dolžnosti generalnega direktorja (čeprav je od imenovanja poteklo že več kot 48 ur). 
 

Dokaz:

 • Statut in Poslovnik programskega sveta RTV Slovenija z dne 20.4.2010
 • Poročevalec Državnega zbora RS
 • Vest na spletnem portalu tožene stranke o izidu glasovanja dne 25.5.2010
 • Sklep o izvolitvi Marka Fillija in zapisnik seje Programskega sveta tožene stranke z dne 25.5.2010, ki ga naj predloži tožena stranka
 • Sklepi 4. redne seje Programskega sveta, z dne 20.4.2010
 • Zaslišanje tožeče stranke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glede na navedeno tožeča stranka sodišču predlaga, da  izda sledečo  

s o d b o: 

 1. Sklep Programskega sveta RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana z dne 25.5.2010 o imenovanju Marka Fillija za generalnega direktorja, ki ima hkrati za posledico razrešitev tožeče stranke ANTONA GUZEJA s funkcije vršilca dolžnosti generalnega direktorja, je nezakonit in se razveljavi.
 
 1. Tožena stranka RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, je dolžna tožeči stranki Antonu Guzeju omogočiti opravljanje funkcije vršilca dolžnosti generalnega direktorja v skladu s sklepom Programskega sveta tožene stranke z dne 14.1.2010, s katerim je bila tožeča stranka imenovana na funkcijo vršilca dolžnosti generalnega direktorja za obdobje od 28.2.2010 do 31.8.2010, oziroma najdlje do imenovanja novega generalnega direktorja, če bo ta pred tem imenovan zaradi uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija in v skladu s Pogodbo o zaposlitvi z dne 5.6.2006 in Aneksom št. 2.
 
 1. Ugotovi se, da tožeči stranki ANTONU GUZEJU, zaradi nezakonitega sklepa Programskega sveta tožene stranke z dne 25.5.2010 o imenovanju Marka Fillija za generalnega direktorja, dne 25.5.2010 ni prenehala pogodba o zaposlitvi z dne 5.6.2006 in Aneks št. 2, ki sta bila sklenjena za opravljanje funkcije vršilca dolžnosti generalnega direktorja za obdobje od 28.2.2010 do 31.8.2010, oziroma najdlje do imenovanja novega generalnega direktorja, če bo ta pred tem imenovan zaradi uveljavitve predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija.
 
 1. Tožena stranka RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana je dolžna pozvati tožečo stranko ANTONA GUZEJA nazaj na njeno delovno mesto vršilca dolžnosti generalnega direktorja in mu od 26.5.2010 dalje, v skladu s pogodbo o zaposlitvi z dne 5.6.2006 in pripadajočima aneksoma, vzpostaviti delovno razmerje ter mu v skladu s to pogodbo omogočiti opravljanje dela vršilca dolžnosti generalnega direktorja in mu obračunati in priznati vse pravice po navedeni pogodbi, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti posameznega zneska do plačila, vse v roku 8 dni.
 
 1. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega delovnega spora, v roku 8-ih dneh, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od poteka paricijskega roka dalje do plačila.
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAČASNE ODREDBE: 
 

Tožeča stranka hkrati s tožbo vlaga tudi predlog za izdajo začasne odredbe, ki ga utemeljuje z naslednjim: 

 1. tožnik zahteva zavarovanje svoje nedenarne terjatve (t.j. ugotovitev nezakonitosti sklepa Programskega sveta tožene stranke z dne 25.5.2010 o imenovanju Marka Fillija za generalnega direktorja in posledični razrešitvi tožnika s funkcije v.d. generalnega direktorja in ugotovitev da pogodba o zaposlitvi tožnika z dne 5.6.2006 in Aneks št. 2, nista prenehala );
 
 1. verjetnost obstoja terjatve tožnika izhaja iz tožbenih navedb in predloženih dokazov, na katere se sklicuje v izogib ponavljanju (točka I in II tožbe);
 
 1. zaradi nezakonitega sklepa Programskega sveta tožene stranke z dne 25.5.2010 o imenovanju Marka Fillija za generalnega direktorja in posledični razrešitvi tožnika s funkcije v.d. generalnega direktorja, je tožniku v celoti onemogočeno izvrševanje njegove funkcije v.d. generalnega direktorja, čeprav Marko Filli dne 25.5.2010 ni dobil zadostne podpore svetnikov za izvolitev na funkcijo generalnega direktorja (zanj je glasovalo le 14 od 29. svetnikov, čeprav ZRTVS-1, Statut tožene stranke in tudi Poslovnik njenega Programskega sveta izrecno določajo, da je generalni direktor izvoljen (samo) v primeru, če zanj glasuje večina VSEH članov Programskega sveta). Ker Marko Filli na seji Programskega sveta dne 25.5.2010 ni dobil zadostne podpore za izvolitev, je bil napačen zaključek (predsednika) Programskega sveta, da je bil Marko Filli imenovan na funkcijo generalnega direktorja in je to funkcijo tudi takoj nastopil, zaradi česar je tožniku s tem trenutkom posledično prenehala funkcija v.d. generalnega direktorja in tudi pogodba o zaposlitvi skupaj s pripadajočima aneksoma. Nastanek in trajanje tožnikove terjatve izhaja torej iz sklepa Programskega sveta  z dne 14.1.2010, pogodbe o zaposlitvi tožnika in aneksa št. 2, dejstvo da ta terjatev še vedno ni prenehala, pa iz izida glasovanja na Programskem svetu, ZRTVS-1, Statuta dolžnice ter Poslovnika njenega Programskega sveta. Tožnikova terjatev je še dodatno utemeljena s sklepom Programskega sveta tožene stranke z dne 14.1.2010, s katerim ga je le-ta imenoval za vršilca dolžnosti do 31.08.2010, kar je tudi pravna služba dolžnice v svojem mnenju izrecno potrdila.
 
 1. S tem, ko je tožena stranka samovoljno razlagala pravo in nezakonito razglasila sklep o imenovanju Marka Fillija za generalnega direktorja in kar posledično predstavlja razrešitev tožnika s funkcije v.d. generalnega direktorja ter prenehanje njegove pogodbe o zaposlitvi s pripadajočima aneksoma za isto funkcijo, je bila storjena sila nad pravnim redom. Navedeno predstavlja samovoljo s katero želi tožena stranka s silo, z argumentom moči (in nepravom) doseči svoj nezakoniti cilj, t.j. imenovanje Marka Fillija za generalnega direktorja, kljub temu, da ni bil izvoljen z zadostno večino;
 2. saj je zaradi stališča Programskega sveta, da za izvolitev Marka Fillija za generalnega direktorja zadošča že zgolj navadna večina svetnikov, podana tudi nevarnost, da bo tožniku onemogočeno ali precej oteženo uveljavljanje njegove terjatve, t.j. izvrševanje pravic in obveznosti v.d. generalnega direktorja. S tem, ko je Marko Filli takoj po odločitvi Programskega sveta nastopil z opravljanjem funkcije generalnega direktorja, je tožniku onemogočeno izvrševanje pravic in obveznosti v.d. generalnega direktorja;
 
 1. saj bi tožniku v primeru neizdaje začasne odredbe nastala težko nadomestljiva škoda, saj mu bi bilo nezakonito onemogočeno opravljanje dela v.d. generalnega direktorja. V nasprotju s tem pa tožena stranka ne bi utrpela prav nobene škode – temveč ravno nasprotno – v času veljavnosti začasne odredbe bi ji bilo omogočeno, da izvede nov javni razpis za generalnega direktorja, pri čemer bi imela v tem času njeno poslovanje vodil zakonito izvoljen zastopnik – upnik kot v.d. generalnega direktorja. Ker v primeru ugotovitve, da Marko Filli ni bil zakonito izvoljen za generalnega direktorja, nobeno njegovo ravnanje ne bi imelo pravnih učinkov, bi to za toženo stranko lahko imelo katastrofalne posledice. Zaradi tega tožnik nesporno izkazuje kot verjetno, da tožena stranka s predlagano začasno odredbo ne bi utrpela nobene škode, temveč ravno nasprotno;
 
 1. po določilu drugega odst. 266. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju je v primeru, če je uveden pravdni ali kakšen drug sodni postopek, za odločanje o predlogu za zavarovanje z začasno odredbo in tudi za zavarovanje (torej opravo neposrednih dejanj izvršbe) pristojno sodišče, pred katerim teče ta postopek. Po določilu 268. čl. ZIZ ima sklep o začasni odredbi, izdan v pravdnem postopku ali kakšnem drugem postopku, učinek sklepa o izvršbi. To pomeni, da mora sklep o začasni odredbi vsebovati vse predpisane sestavine sklepa o izvršbi, med drugim torej tudi sredstvo izvršbe. Če gre za obveznost, ki jo lahko izpolni tožena stranka, je glede na 1. odst. 273. čl. ZIZ, ki le primeroma našteva vrste začasnih odredb za zavarovanje nedenarnih terjatev, sredstvo izvršbe denarna kazen. Po mnenju tožnika je višina predlagane denarne kazni primerna, saj je izpolnitev obveznosti po začasni odredbi za tožnika izredno pomembna.
 

Dokaz:

 • Pogodba o zaposlitvi z dne 5.6.2006
 • Aneks št. 1 k pogodbi o zaposlitvi
 • Sklep programskega sveta tožene stranke z dne 14.1.2010
 • Aneks št. 2 k pogodbi o zaposlitvi
 • Sklepi 4. redne seje Programskega sveta, z dne 20.4.2010
 • Zaslišanje tožeče stranke
 • Statut in Poslovnik programskega sveta RTV Slovenija z dne 20.4.2010
 • Poročevalec Državnega zbora RS
 • Vest na spletnem portalu tožene stranke o izidu glasovanja dne 25.5.2010
 • Sklep o izvolitvi Marka Fillija in zapisnik seje Programskega sveta tožene stranke z dne 25.5.2010, ki ga naj predloži tožena stranka
 • Sklep Programskega sveta o imenovanju tožeče stranke št. 06/14-2/2-4, z dne 2.3.2006

Zaradi zgoraj navedenega tožnik naslovnemu sodišču predlaga, da izda naslednji  

s k l e p : 

 1. Toženi stranki RTV SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana se prepoveduje vpis sklepa Programskega sveta z dne 25.5.2010 o imenovanju Marka Fillija za generalnega direktorja v Sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani.
 
 1. Toženi stranki RTV SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana se prepoveduje izvršiti sklep Programskega sveta z dne 25.5.2010 o imenovanju Marka Fillija za generalnega direktorja in se toženi stranki nalaga, da omogoči tožeči stranki ANTONU GUZEJU opravljanje funkcije vršilca dolžnosti generalnega direktorja.
 
 1. Prepoved se izvrši z obvestilom Sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, kateremu se prepoveduje vpisati sklep Programskega sveta z dne 25.5.2010 o imenovanju Marka Fillija za generalnega direktorja v Sodni register.
 
 1. Sklep o začasni odredbi se vroči Sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani.
 
 1. V primeru kršitve druge točke te začasne odredbe je tožena stranka dolžna plačati denarno kazen v višini 200.000,00 €. Plačilo se izvrši z rubežem premičnin na sedežu tožene stranke in z rubežem razpoložljivega dobroimetja toženi stranki, ki ga ima na kateremkoli računu, skladu, akreditivu ali podobnem naslovu, zlasti pa na transakcijskem računu SI56 0110 0603 0355 106, SI56 0110 0609 1013 183  in SI56 0110 0849 3106 536, vsi Banka Slovenije.
 
 1. Ugovor zoper to začasno odredbo ne zadrži njene izvršitve.
 
 1. Ta začasna odredba stopi v veljavo takoj in traja še 30 dni od izvršljivosti odločbe o glavni stvari.
 

V Ljubljani, dne 27.5.2010        Anton GUZEJ

 

 

Od: "PR - RTV Slovenija" < Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. >
Zadeva: ODZIV PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA NA NOVINARSKO KONFERENCO ANTONA GUZEJA
Datum: 28. maj 2010
Čas: 13:20:16


Spoštovani!

Posredujemo vam odziv Programskega sveta RTV Slovenija na novinarsko konferenco Antona Guzeja, bivšega v.d. generalnega direktorja RTV Slovenija:

»Programski svet je začuden nad odzivom bivšega v.d. generalnega direktorja Antona Guzeja, ki je na današnji novinarski konferenci napovedal tožbo na po njegovem nezakonito imenovanje mag. Marka Fillija. Programski svet je namreč na svoji zadnji seji dne 25.maja 2010 zakonito imenoval mag. Marka Fillija za novega generalnega direktorja RTV Slovenija, skladno s 16. členom zakona o RTV Slovenija.

Programski svet posebej poudarja, da ne more in ne sme kršiti zakona o RTV Slovenija, ki je bil med drugim potrjen tudi na referendumu o Zakonu o RTV Slovenija, 25. septembra 2005. Zakon o RTV Slovenija je nadrejen splošnim aktom javnega zavoda«.


Služba za odnose z javnostjo
RTV Slovenija

 

 

 

Subject: Demanti Izjave za javnost Službe za odnose z javnostjo RTV


Skupina podpisanih članov Programskega sveta RTV SLO se distanciramo od sporočila za javnost, ki ga je izdala Služba za odnose z javnostjo RTV SLO z naslovom: ODZIV PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA NA NOVINARSKO KONFERENCO ANTONA GUZEJA.

Navedbe v omenjeni izjavi ne predstavljajo mnenja vseh svetnikov oziroma celotnega Programskega sveta RTV. Programski svet o tem ni odločal, zato gre lahko v tem odzivu za javnost zgolj za mnenje posameznih članov Programskega sveta.

Podpisani člani ugotavljamo, da Programski svet RTV SLO novega generalnega direktorja ni imenoval v skladu s poslovnikom Programskega sveta, ki ga je sprejel Programski svet že v novi sestavi in Statutom RTV SLO. V obeh dokumentih je namreč za izvolitev generalnega direktorja določeno, da mora zanj glasovati večina vseh programskih svetnikov (15). Razglasitev rezultata predsednika programskega sveta, ki je ocenil, da je bilo glasov za izvolitev dovolj, pri čemer se je skliceval na zakon, češ da ta ne zahteva tako visoke večine,  je pomenila očitno kršitev statuta in poslovnika javnega zavoda. 

Določbe statuta in poslovnika zahtevajo posebno večino pri izvolitvi generalnega direktorja, da bi s tem preprečili, da bi v nazorsko različno strukturiranem programskem svetu pri tako pomembni odločitvi, kot je imenovanje ali razrešitev generalnega direktorja, lahko prišlo do zlorab. Določbe poslovniških aktov je zaradi njihovega pomena mogoče spreminjati le z dvotretjinsko večino. Dokler niso spremenjene, jih ni mogoče spregledati.

Svoje pomisleke glede zakonitosti imenovanja novega generalnega direktorja g. Fillija smo izrazili že na seji Programskega sveta. Od Službe za javnost RTV SLO pričakujemo, da bo umaknila svojo izjavo in se opravičila članom Programskega sveta.

Člani Programskega sveta RTV SLO
Matevž Caserman, Peter Jančič, dr. Peter Pavel Klasinc, dr. Matevž Tomšič, mag. Stanko Okoliš

 

 
facebook

twitter

Aktualno

Priča smo najbolj brutalnemu posegu politike v medije do zdaj

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) z zaskrbljenostjo spremljamo namero vladajoče koalicije, da po postopku, ki je predviden tako rekoč za izredne razmere v državi, zamenja vodstvo RTV Slovenija. Tako brutalnemu političnemu posegu politike v javno RTVS in medije do zdaj še nismo bili priča.

Preberite več ...
 
Stališče ZNP o popravkih medijske zakonodaje


Stališče in predlogi Združenja novinarjev in publicistov o treh predlogih novel, ki jih je v javno obravnavo dalo ministrstvo za kulturo.

Preberite več ...
 
Vabilo

Vabljeni k ogledu pogovorov s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, ki jih bo v živo prenašal www.euportal.siPogovori bodo potekali v torek, 2. 2., med 15.30 in 17.30, in v sredo, 3. 2.,  med 17.00 in 18.30.

 
© 2007 Združenje novinarjev in publicistov.
Izdelava spletne strani: Alteralis, Matej Puntar s.p.
Vaš brskalnik ne podpira CSS-a.