Statut ZNP natisni

STATUT


Združenja novinarjev in publicistov

 

 SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen


Ime društva je Združenje novinarjev in publicistov  (v nadaljevanju Združenje).

To ime uporablja društvo na podlagi akta Iniciativnega odbora o ustanovitvi Združenja. 

2. člen

Sedež Združenja je na Igu.

Poslovni naslov Združenja je  Banija 82, 1292 Ig.

Sprememba poslovnega naslova združenja  je v pristojnosti Upravnega sveta.   

3. člen


Združenje je pravna oseba z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki mu pripadajo z ustavo, zakonom in določili tega statuta.

4. člen

 

Združenje ima svoj znak, ki je grafično oblikovan iz imena Združenja. Pečat  Združenja je pravokotne oblike velikosti 3 x 6 cm z napisom Združenje novinarjev in publicistov, Banija 82, Ig. 

 

5. člen


Delo Združenja je javno in poteka v skladu z zakonom. Združenje zagotavlja javnost dela s pravico članov, da prisostvujejo sejam organov Združenja. Združenje obvešča o svojem delu člane in širšo javnost preko sredstev javnega obveščanja in s pisnimi informacijami.

Za zagotavljanje javnosti dela Združenja je odgovoren predsednik, ki je hkrati pooblaščen, da daje informacije v zvezi z delom Združenja.

 

II. CILJI IN NALOGE

6. člen

Cilji Združenja so:
 
- da postane organizacija, ki bo profesionalno zastopala novinarje in publiciste;
- zavzemanje za svobodo izražanja in neodvisnost novinarstva in publicistike od političnih in kapitalskih centrov moči;
- zavzemanje in spodbujanje za idejno raznovrstnost oziroma spoštovanje svetovnonazorske različnosti;
- spodbujanje spoštovanja visokih profesionalnih standardov pri ravnanju novinarjev, urednikov in publicistov;
- zavzemanje za nenasilno komunikacijo;
- zavzemanje za spoštovanje človekovih pravic ter parlamentarno demokracijo;
- zavzemanje za korektno novinarsko poročanje in spoštovanje munchenske deklaracije (novinarski kodeks);    
- zavzemanje za čim boljši ekonomski položaj novinarjev in publicistov, kajti njihova ekonomska neodvisnost zagotavlja neodvisnost od politike in kapitalskih centrov moči;
- spodbujanje refleksije in dialoga na področju kulture, znanosti, gospodarstva in politike;
- prispevanje k toleranci in pluralnosti zamisli in dejanj;
- spodbujanje odličnosti med novinarji;
- odpiranje prostora za mlade, ki želijo ustvarjati v medijih.
 

 7. člen

  Združenje uresničuje svoje cilje:

- s sodelovanjem s sorodnimi domačimi in mednarodnimiorganizacijami;
- s sodelovanjem z domačimi in mednarodnimi univerzami, inštituti, zavodi in podjetji, ki delujejo na področju medijev in publicistike;
- s sodelovanjem z državnimi ter evropskimi inštitucijami, ki objavljajo razpise za financiranje programov in inštitucij;
- z delovanjem v okviru socialnega partnerstva;
- s prirejanjem diskusijskih večerov, strokovnih in kulturnih prireditev;
- z neformalnim druženjem v prostorih Združenja;
- s spodbujanjem svojih članov, da se organizirajo kjer so zaposleni ali zanje delajo;
- z objavljanjem svojih vsebin na spletu, na tiskovinah in v elektronski obliki.

 

III. ČLANSTVO

8. člen


Članstvo v Združenju je prostovoljno. Član lahko postane vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki se ukvarja z novinarsko, uredniško, publicistično in podobno dejavnostjo in ki sprejema cilje, program in statut Združenja ter plača članarino.

Članstvo se pridobi s pisno izjavo na temelju priloženih dokazil, da opravlja dejavnost iz prvega odstavka in s potrditvijo Upravnega sveta. Izjemoma je lahko član tudi oseba, ki se ne ukvarja z dejavnostjo iz prvega odstavka, na predlog treh članov društva in s potrditvijo Upravnega sveta.

Pod pogoji iz prvega odstavka tega člena je lahko član Združenja tudi tujec.

Upravni svet Združenja more imenovati tudi častne člane Združenja iz vrste oseb, ki so zaslužni za uresničevanje ciljev iz 6. člena statuta. Častni člani nimajo pravic in dolžnosti iz 9. člena tega statuta.

9. člen

Pravice in dolžnosti članov so:

- da spoštujejo statut združenja;
- da volijo in so izvoljeni v organe Združenja;
- da so obveščeni o delu Združenja;
- da dajejo pobude, pripombe in stališča o delu Združenja;
- da skrbijo za ugled Združenja;
- da sodelujejo pri izvrševanju nalog Združenja;
- da plačujejo članarino in skrbijo za lastnino Združenja;
- do vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje Združenja.

 

10. člen


Članstvo preneha z izstopom, s črtanjem zaradi neplačevanje članarine, z izključitvijo in s smrtjo.

Član izstopa iz Združenja prostovoljno, če poda Upravnemu svetu pisno izjavo o odstopu.

Član se črta iz evidence članov Združenja, če kljub opominu ne plačuje redne članarine.

Član Združenja, ki deluje v nasprotju s cilji in nameni Združenja in dela škodo ugledu Združenja, se lahko izključi. Sklep o izključitvi sprejme Častno razsodišče.
 

IV. ORGANI ZDRUŽENJA

11. člen


 Združenje ima naslednje organe:

1. Občni zbor 
2. Upravni svet
3. Nadzorni odbor
4. Častno razsodišče

12. člen


Najvišji organ Združenja je Občni zbor. Sestavljajo ga vsi redni člani Združenja. Sestaja se enkrat letno, po potrebi pogosteje. Tedaj je Občni zbor izreden. Izredni Občni zbor odloča le o zadevi, zaradi katere je sklican.

Občni zbor sklicuje Upravni svet na lastno pobudo. Občni zbor se skliče s priporočenim pismom ali elektronsko pošto vsem članom, najmanj 14 dni pred dnevom zasedanja. V sklicu mora biti naveden dnevni red in priloženo gradivo.

Upravni svet mora sklicati tako  redni, kot izredni občni zbor tudi na pisno pobudo najmanj  polovice članov in sicer v roku 7 dni od prejema njihove pisne zahteve. Če upravni svet v tem roku skupščine ne sklice, jo lahko skličejo predlagatelji po določbah tega člena.

13. člen

  Naloge Občnega zbora Združenja so:

- odloča o dnevnem redu;
- sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte Združenja;
- voli člane Upravnega sveta, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča v skladu s statutom;
- potrjuje poročila Upravnega sveta;
- sprejme sklep o prenehanju Združenja;
- sprejema finančni načrt in zaključni račun Združenja;
- določi višino članarine;
- odloča o pritožbah zoper sklepe Upravnega sveta, Nadzornega odbora in častnega razsodišča;
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;
- drugo v skladu s statutom.

14. člen


Ob prvem sklicu Občni zbor veljavno odloča, če je prisotna najmanj polovica članov Združenja. Če ob sklicu ni prisotna polovica članov, lahko Občni zbor odloča, če je prisotnih vsaj deset članov Združenja.

Odločitve se sprejema z večino glasov prisotnih. Vsak član ima en glas.

Glasovanje je praviloma tajno, razen če Občni zbor ne odloči drugače. 

15. člen


Upravni svet ima pet članov: sestavljajo ga predsednik, tajnik in trije člani med katerimi je eden podpredsednik, namestnik predsednika.
V izrednih primerih, ko član upravnega sveta zaradi bolezni ali daljše odstotnosti ne more opravljati svojih nalog, lahko upravni svet imenuje nadomestnega člana. Če gre za tajnika, lahko upravni svet imenuje vršilca dolžnosti tajnika.

Mandatna doba članov Upravnega sveta traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Upravni svet je dolžan najmanj 40 dni pred koncem mandata, a ne prej kot tri mesece pred koncem mandata, izvesti kandidacijski postopek za nove člane Upravnega sveta. Vsem članom Združenja se pošlje poziv, naj v roku 30 dni kandidirajo člane za Upravni svet. V pozivu je potrebno navesti število članov Upravnega sveta, rok, naslov in način za oddajo kandidatur, mandat za katerega bodo izpolnjeni in datum ter kraj Občnega zbora, ki bo vodil Upravni svet. 

Seznam kandidatov se pošlje članom Združenja kot gradivo za Občni zbor.

Upravni svet sklicuje predsednik, ki je zastopnik Združenja. Predsednik vodi seje Upravnega sveta, zastopa in predstavlja Združenje navzven. Upravni svet odloča veljavno, če je na seji prisotna večina njegovih članov in če za sklepe glasuje večina prisotnih. Upravni svet je za svoje delo odgovoren Občnemu zboru. Predsednik Združenja je za svoje delo odgovoren Upravnemu svetu in Občnemu zboru.  

16. člen

 Naloge Upravnega sveta so:

- izvršuje sklepe Občnega zbora in izvaja druge akte Združenja;
- sprejema predloge sprememb statuta in predloge drugih aktov Združenja;
- upravlja s premoženjem Združenja;
- izvršuje in uresničuje cilje Združenja iz 6. in 7. člena tega statuta;
- potrjuje sprejem novih članov Združenja.

 17. člen


Upravni svet ima tajnika. Tajnik opravlja administrativno - strokovne zadeve in pripravlja seje.
Za svoje delo je odgovoren Upravnemu svetu in Občnemu zboru.  

18. člen


Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli Občni zbor za dobo štirih let. Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika. Občni zbor lahko izvoli tudi dva namestnika članov Nadzornega odbora.

Naloga Nadzornega odbora je, da spremlja delo Upravnega sveta med dvema občnima zboroma in da vrši stalni nadzor nad finančnim poslovanjem Združenja.

Nadzorni odbor je odgovoren Občnemu zboru in mu mora poročati pismeno vsaj enkrat v koledarskem letu.

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsaj trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.

Člani Nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani Upravnega sveta, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej Upravnega sveta, vendar brez pravice odločanja.

 

 

19. člen


Častno razsodišče vodi postopek in odloča o disciplinskih prekrških članov ter se opredeljuje do profesionalnosti ravnanj medijev in objav v njih.

Sestavlja ga pet članov, ki jih izvoli Občni zbor za dobo štirih let. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.

Disciplinski prekršek pomeni hujše nespoštovanje statuta in sklepov organov Združenja in vsako ravnanje, ki utegne škoditi ugledu Združenja.

Častno razsodišče pripravi pravilnik, ki ga potrdi Občni zbor in je temelj delovanja častnega razsodišča. 

Častno razsodišče lahko izreče članom Združenja naslednje ukrepe:

- opomin

- izključitev.

Zoper sklep Častnega razsodišča se prizadeti član v roku petnajstih dni lahko pritoži Občnemu zboru, ki o zadevi dokončno odloči.

V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE ZDRUŽENJA

20. člen

Združenje pridobiva sredstva iz naslednjih virov:

- članarine;
- daril;
- prispevkov sponzorjev in donatorjev; 
- in drugimi dohodki.

Če Združenje pri opravljanju svoje dejavnost ustvari presek prihodka nad odhodki, ga mora uporabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja Združenja med njegove člane je nična.

21. člen


Premoženje Združenja sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so kot last Združenja vpisane v inventarno knjigo. S celim premoženjem Združenja upravlja Upravni svet. Materialna in finančna evidenca se izkazuje v sladu z veljavnimi računovodskimi standardi za društva. Način izkazovanja finančnih rezultatov poslovanja bo Združenje opredelilo v posebnem pravilniku (Pravilnik o finančno materialnem poslovanju). 

 

22. člen

Finančni načrt sestavljata predsednik in tajnik Upravnega sveta Združenja. Denarna sredstva se beležijo v blagajniški knjigi.

Združenje ima svoj tekoči račun pri Novi Ljubljanski banki d.d..

23. člen


Finančne in materialne listine podpisuje predsednik oz. tajnik s pismenim pooblastilom predsednika. Odredbo dajaleč je predsednik Upravnega sveta Združenja, v njegovi odsotnosti pa tajnik. Finančno materialni poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in načeli, ki veljajo za društva.

VI. KONČNE DOLOČBE

 24. člen

Združenje preneha obstajati s sklepom Občnega zbora, sprejetega z dvotretjinsko večino navzočih ali po samem zakonu.
 

25. člen

V primeru prenehanja Združenja se njegova lastnina prenese na Sklad Josipa Jurčiča.
 

26. člen


Statut začne veljati z dnem, vpisa društva v register društev, uporabljati pa se sme, ko bo pristojni organ za notranje zadeve ugotovil, da je v skladu z zakonom o društvih in vpisal spremembe v register društev.

 
V Ljubljani, 7. 6. 2014