Pobuda za spremembo Kazenskega zakonika natisni

Objavljamo dopis, ki smo ga danes, 17.  3. 2015, poslali na ministrstvo za pravosodje:

Združenje novinarjev in publicistov je že trikrat predlagalo spremembe kazenske zakonodaje, a žal nam pravosodni ministri niso prisluhnili oziroma zadnji nam na naše predloge še odgovoril ni, čeprav smo predloge poslali že decembra lani. Zato še enkrat pošiljamo predloge za spremembo Kazenskega zakonika RS s konkretnimi rešitvami.

Združenje novinarjev in publicistov predlaga naslednje spremembe KZ RS, ki bi okrepile medijsko svobodo in neodvisnost novinarjev.

Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime:

Pri ZNP predlagamo, da se v Kazenskem zakoniku za 167. členom (odpustitev kazni za kazniva dejanja iz 158. do 162. člena) doda odstavek:

»Enako velja tudi v primeru novinarskih prispevkov, kadar gre za kritiko dela javnih funkcionarjev in drugih javnih oseb.«

Drugi odstavek 168. člena naj se črta. Predlagamo tudi črtanje 166. člena. Iz členov od 158. do 164. pa naj se črta »zaporna kazen«.

Obrazložitev:

Spremembo 168. člena predlagamo zaradi tega, ker je nedopustno, da imajo oblastniki oziroma politična elita privilegij, da kritike svojega dela, zlasti novinarje, kazensko preganjajo z javnimi sredstvi in z uporabo državnih represivnih organov, medtem ko morajo navadni državljani svojo čast in dobro ime braniti sami in z lastnimi sredstvi. Po našem prepričanju je ta člen tudi v nasprotju z ustavo, saj eno vrsto državljanov, ki je na oblasti, privilegira proti drugi vrsti državljanov.

Ker je naš osnovni namen doseči dekriminalizacijo novinarskega dela, ko gre za svobodo izražanja in kritiko oblasti, predlagamo, da se v 167. členu doda odstavek, ki javnim funkcionarjem in drugim javnim osebam omejuje pregon novinarjev, kadar ti v svojih prispevkih ocenjujejo njihovo delo.

Kaznivo dejanje kršitev tajnosti občil:

Glede kaznivega dejanja kršitve tajnosti občil iz 139. člena Kazenskega zakonika predlagamo spremembo šestega odstavka, ki naj se glasi:

»Pregon za dejanja iz prvega do četrtega odstavka tega člena se začne na zasebno tožbo.«

Doda se sedmi odstavek, ki določa:

»Če je bila objava takšnega sporočila v mediju v javnem interesu oziroma gre za javnega funkcionarja, sme sodišče postopek ustaviti.«

Predlagamo tudi črtanje »zaporne kazni«.

Obrazložitev:

Predlagamo, da se to kaznivo dejanje preganja z zasebno tožbo in ne na predlog, kajti nedopustno je, da novinarja ali fotografa zaradi objave fotografije z zasebno vsebino javnega funkcionarja kazensko preganja državno tožilstvo, medtem ko je novinar, ki mu grozijo s smrtjo, prepuščen zasebnemu pregonu in brez možnosti, da bi odkril anonimnega pisca groženj. Predlagamo tudi, da se podobno kot pri 167. členu tudi v primeru kršitve tajnosti občil javnim funkcionarjem omeji kazenski pregon novinarjev, kadar je bila objava v interesu javnosti.

Kaznivo dejanje grožnje:

Pri kaznivem dejanju grožnje iz 135 .člena Kazenskega zakonika predlagamo, da se črtata tretji in četrti odstavek, namesto tega pa se določi tretji odstavek:

»Pregon za dejanja iz prvega in drugega odstavka tega člena se začne na predlog«.

Obrazložitev:

Dosedanja ureditev onemogoča, da bi žrtev groženj lahko z zasebno kazensko tožbo preganjala storilce tega kaznivega dejanja, kadar se ti skrijejo v anonimnost. Zato predlagamo, da se to kaznivo dejanje preganja na predlog oškodovanca, tudi če gre za enega oškodovanca.

Kaznivo dejanje izdaja uradne tajnost:

ZNP podpira rešitev, kot jo predlaga DNS

Sklep:

Združenje novinarjev in publicistov predlaga omenjene spremembe KZ RS, ker želimo živeti v državi, kjer oblastniki ne bodo imeli privilegijev, da kazensko preganjajo novinarje in fotografe zaradi kritike njihovega dela ter z javnimi sredstvi in državnimi represivnimi organi. Prav tako ne želimo živeti v državi, kjer bodo fotografe obsojali na zaporne kazni zaradi fotografij sms-jev, elektronskih sporočil in pisem javnih funkcionarjev. Želimo živeti v državi, kjer bodo novinarji in fotografi deležni enake medijske svobode kot v drugih evropskih državah. Člani EU smo zaradi tega, da bi uživali enake pravice in svoboščine kot državljani v drugih članicah EU in ne zaradi tega, da bi lahko predstavniki politične elite uživali na dobro plačanih evropskih funkcijah.